TASAWUF DIANTARA PENGANUT DAN PENGELAK

 

Pertanyaan :

Kapan lahir dan berkembangnya ilmu tasawuf, dan apa pula keistimewaanya ? Apa alasan orang-orang yang menolaknya dan bagaimana dalilnya bagi orang-orang yang memujinya ?

 

Jawab :

Masalah tasawuf ini pernah dibahas, tetapi ada baiknya untuk diulang kembali, sebab masalah ini amat penting untuk menyatakan suatu hakikat dan kebenaran yang hilang di antara orang-orang yang mencela dan memuji tasawuf tersebut secara menyeluruh. Dengan penjelasan yang lebih luas ini, semoga kiranya dapat membuka tabir yang menyelimuti bagian yang cerah ini, sebagai acuan bagi orang yang hendak meninjau ke arah itu, misalnya ahli suluk yang berjalan ke arah Allah.

 

Di zaman para sahabat Nabi saw, kaum Muslimin serta pengikutnya mempelajari tasawuf, agama Islam dan hukum-hukum Islam secara keseluruhan, tanpa kecuali. Tiada satu bagian pun yang tidak dipelajari dan dipraktekkan, baik lahir maupun batin; urusan dunia maupun akhirat; masalah pribadi maupun kemasyarakatan, bahkan masalah yang ada hubungannya dengan penggunaan akal, perkembangan jiwa dan jasmani, mendapat perhatian pula. Timbulnya perubahan dan adanya kesulitan dalam kehidupan baru yang dihadapinya adalah akibat pengaruh yg ditimbulkan dari dalam dan luar. Dan juga adanya bangsa-bangsa yang berbeda paham dan alirannya dalam masyarakat yang semakin hari kian bertambah besar. Dalam hal ini, terdapat orang -orang yang perhatiannya dibatasi pd bagian akal, yaitu Ahlul kalam, Mu’tazilah. Ada yang perhatiannya dibatasi pada bagian lahirnya (luarnya) atau hukum-hukumnya saja, yaitu ahli fiqih. Ada pula orang-orang yang perhatiannya pada materi dan foya-foya, misalnya orang-orang kaya, dan sebagainya. Maka, pada saat itu, timbullah orang-orang sufi yg perhatiannya terbatas pada bagian ubudiah saja, terutama pada bagian peningkatan dan penghayatan jiwa untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keselamatan dari kemurkaan-Nya. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka diharuskan zuhud atau hidup sederhana dan mengurangi hawa nafsu. Ini diambil dari pengertian syariat dan takwa kepada Allah.

 

Disamping itu, kemudian timbul hal baru, yaitu cinta kpd Allah (mahabatullah). Sebagaimana Siti Rabi’ah Al-Adawiyah, Abu Yazid Al-Basthami, dan Sulaiman Ad-Darani, mereka adalah tokoh-tokoh sufi. Mereka berpendapat sebagai berikut : “Bahwa ketaatan dan kewajiban bukan karena takut pada neraka, dan bukan keinginan akan surga dan kenikmatannya, tetapi demi cintanya kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya, supaya dekat dengan-Nya.” Dalam syairnya, Siti Rabi’ah Al-Adawi yah telah berkata :”Semua orang yang menyembah Allah karena takut akan neraka & ingin menikmati surga. Kalau aku tidak demikian, aku menyembah Allah, karena aku cinta kepada Allah dan ingin ridhaNya.”

Kemudian pandangan mereka itu berubah, dari pendidikan akhlak dan latihan jiwa, berubah menjadi paham-paham baru atas Islam yang menyimpang, yaitu filsafat; dan yang paling menonjol ialah Al-Ghaulu bil Hulul wa Wahdatul-Wujud (paham bersatunya hamba dengan Allah). Paham ini juga yang dianut oleh Al-Hallaj, seorang tokoh sufi, sehingga dihukum mati tahun 309H. krn ia berkata, “Saya adalah Tuhan.”

 

Paham Hulul berarti Allah bersemayam di dalam makhluk-Nya, sama dengan paham kaum Nasrani terhadap Isa Al-Masih. Banyak di kalangan para sufi sendiri yang menolak paham Al-Hallaj itu. Dan hal ini juga yang menyebabkan kemarahan para fuqaha khususnya dan kaum Muslimin pada umumnya.

Filsafat ini sangat berbahaya, karena dapat menghilangkan rasa tanggung jawab dan beranggapan bahwa semua manusia sama, yang jahat maupun yang baik; dan yang bertauhid maupun yang tidak, semua makhluk menjadi tempat bagi Tajalli (kasyaf) Al-Haq, yaitu Allah. Dalam keadaan yang demikian, tentu timbul asumsi yg bermacam-macam, ada yang menilai masalah tasawuf tersebut secara amat fanatik dengan memuji mereka dan menganggap semua ajarannya itu baik sekali. Ada pula yang mencelanya, menganggap semua ajaran mereka tidak benar, dan beranggapan aliran tasawuf itu diambil dari agama Masehi, agama Budha, dan lain-lainnya.

Secara obyektif bahwa tasawuf itu dapat dikatakan sebagai berikut :”Tasawuf ada dalam Islam dan mempunyai dasar yang mendalam. Tidak dapat diingkari dan disembunyikan, dapat dilihat dan dibaca dalam Al-Qur’an, Sunnah Rasul saw. dan para sahabatnya yang mempunyai sifat-sifat zuhud (tidak mau atau menjauhi hubudunya), tidak suka hidup mewah, sebagaimana sikap khalifah Umar r.a, Ali r.a, Abu Dar da’, Salman Al-Farisi, Abu Dzar r.a. dan lainnya.”

 

Banyak ayat Al-Qur’an yang menganjurkan agar mawas diri dari godaan yang berupa kesenangan atau fitnah dunia. Tetapi hendaknya selalu bergerak menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah swt. dan berlomba-lomba memohon ampunan Allah swt, surga-Nya dan takutlah akan azab neraka. Dalam Al-Qur,an dan hadis Nabi saw. juga telah diterangkan mengenai cinta Allah kepada hamba-hamba-Nya dan cinta hamba-Nya kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur,an :

“Adapun orang-orang yg beriman cintanya sangat besar kepada Allah …” (QS. Al-Baqarah: 165).

“… Allah mencintai mereka & mereka pun mencintai-Nya …” (QS. Al-Maidah: 54).

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam barisan yang teratur (tidak tercerai-berai) …” (Q.s. Ash-Shaff: 4).

Diterangkan pula dalam Al-Qur’an dan hadis mengenai masalah zuhud, tawakal, taubat, syukur, sabar, yakin, takwa, muraqabah (mawas diri), dan lain-lainnya dari maqam-maqam yang suci dalam agama. Belum banyak golongan lain yang memberi perhatian penuh dalam menafsirkan, membahas dengan teliti dan terinci, serta membagi segi-segi utamanya maqam ini sebagaimana para sufi. Mereka amat mahir menelaah dan mengetahui akan penyakit jiwa, sifat-sifatnya dan kekurangan yang ada pada manusia, mereka ini ahli dalam ilmu pendidikan yang dinamakan Suluk. Tetapi, tasawuf tidak berhenti hingga di sini saja dalam peranannya di masa permulaan, yaitu adanya kemauan dalam melaksanakan akhlak yg luhur dan hakikat dari ibadat yg murni semata untuk Allah swt. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yaitu :”Ilmu tasawuf itu, kemudian akan meningkat ke bidang makrifat perkenalan, setelah itu ke arah khasab ungkapan dan karunia Allah. Hal ini di peroleh melalui pembersihan hati nurani. Akhirnya, dengan ditingkatkannya hal-hal ini, timbulah penyimpangan, tanpa dirasakan oleh sebagian ahli sufi.”

 

Di antara yang tampak dari penyimpangan sebagian orang-orang sufi adalah sebagai berikut :

 

1. Dijadikannya wijid (perasaan) dan ilham sebagai ukuran untuk dasar pengetahuan dan lain-lain; juga dapat dijadikan ukuran untuk membedakan antara yang benar dan salah. Sehingga sebagian ada yang berkata, “Aku diberi tahu oleh hati dari Tuhanku (Allah).” Berbeda dengan ungkapan dari ahli sunnah bahwa apabila mereka meriwayatkan ini dari si Fulan, si Fulan sampai kepada Rasulullah saw.

 

2. Dibedakannya antara syariat dan hakikat, antara hukum Islam dan yang bebas dari hukumnya.

 

3. Dikuasai oleh paham Jabariah dan Salabiah, sehingga dapat mempengaruhi iman dan akidah mereka, dimana manusia mutlak dikendalikannya. Maka tidak perlu lagi melawan dan selalu bersikap pasif, tidak aktif. Tidak dihargainya dunia dan per kembangannya. Apa yang ada di dunia dianggapnya sepele, padahal ayat Al-Qur,an telah menyatakan :”… dan janganlah kamu melupakan akan nasibmu (kebahagiaanmu) dari (kenikmatan) dunia …” (Q.s. Al-Qashash: 77).

 

Pikiran dan teori di atas telah tersebar dan dipraktekkan dimana-mana, dengan dasar dan paham bahwa hal ini bagian dari Islam, ditetapkan oleh Islam, dan ada sebagian, terutama dari golongan intelektual, keduanya belum mengerti benar akan hal itu karena tidak mempelajarinya. Sekali lagi kita tandaskan, bahwa orang sufi dahulu, selalu menyuruh jangan sampai menyimpang dari garis syariat dan hukum–hukumnya. Ibnul Qayyim berkata mengenai keterangan dari para tokoh sufi, “Tokoh -tokoh sufi dan guru besar mereka, Al-Junaid bin Muhammad (297 H.), berkata, ‘Semua jalan tertutup bagi manusia, kecuali jalan yang dilalui Nabi saw.'”

Al-Junaid pun berkata :”Barangsiapa yg tidak hafal Al-Qur’an dan menulis hadits-hadits Nabi saw. maka tidak boleh dijadikan panutan dan ditiru, karena ilmu kita (tasawuf) terikat pada kitab Al-Qur’an dan As-Sunnah.”

Abu Khafs berkata :”Barangsiapa yang tidak menimbang amal dan segala sesuatu dengan timbangan Al-Kitab dan As-Sunnah, serta tidak menuduh perasaannya (tidak membenarkan wijid-nya), maka mereka itu tidak termasuk golongan kaum tasawuf.”

Abu Yazid Al-Basthami berkata :”Janganlah kamu menilai dan tertipu dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa, tetapi yang harus dinilai adalah ketaatan dan ketakwaan seseorang pada agama dan syariat pelaksanaannya.”

 

Kiranya keterangan yang paling tepat mengenai tasawuf dan para sufi adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam menjawab atas pertanyaan, “Bagaimana pandangan ahli agama mengenai tasawuf ?”. Ibnu Taimiyah memberi jawaban sebagai berikut, “Pandangan orang dalam masalah tasawuf ada dua, yaitu : Sebagian termasuk ahli fiqih dan ilmu kalam mencela dan menganggap para sufi itu ahli bid’ah dan di luar Sunnah Nabi saw. Sebagian lagi terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan pujian dan menganggap mereka paling baik dan sempurna di antara manusia setelah Nabi saw. Kedua-duanya tidak benar. Yang benar ialah bahwa mereka ini sedang dalam usaha melakukan pengabdian kepada Allah, sebagaimana usaha orang-orang lain untuk menaati Allah swt. Dalam kondisi yang prima di antara mereka, ada yang cepat sampai dan dekat kepada Allah, orang-orang ini dinamakan Minal Muqarrabiin (orang-orang yang terdekat dengan Allah), sesuai dengan ijtihadnya; ada pula yang intensitas ketaatannya sedang-sedang saja. Orang ini termasuk bagian kanan : Min ashhaabilyamiin (orang-orang yang berada di antara kedua sikap tadi).”

 

Di antara golongan itu ada yang salah, ada yang berdosa, melakukan taubat, ada pula yang tetap tidak bertaubat. Yang lebih sesat lagi adalah orang-orang yang melakukan kezaliman dan kemaksiatan, tetapi menganggap dirinya orang-orang sufi.

 

Masih banyak lagi dari ahli bid’ah dan golongan fasik yang menganggap dirinya golongan tasawuf, yang ditolak dan tidak diakui oleh tokoh-tokoh sufi yang benar dan terkenal. Sebagaimana Al-Junaid dan lain-lainnya. Wallaahu A’lam.

—————

[sumber : FATAWA QARDHAWI, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah, Penerbit Risalah Gusti, Jln. Ikan Mungging XIII/1, Telp./Fax. (031) 339440, Surabaya 60177]

 

http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Fatawa/TasawufManusia.html

 

Sebagian Ekses Dari Dakwah Walisongo

Walisongo selain sukses gemilang dalaam berdakwah di Nusantara, ternyata ada beberapa ekses-ekses yang ditimbulkannya. Salah satu tokoh yang paling menonjol dalam menimbulkan ekses adalah Syeikh Siti Jenar (sebagian ahli menyatakan bahwa Siti Jenar tidak termasuk dalam walisongo, karena Siti Jenar bukan beraliran ahlus sunnah, sebagian lain menyatakan bahwa Siti Jenar termasuk walisongo, namun karena dalam perkembangannya dia menyimpang, maka dia dikeluarkan dari kelompok walisongo) dengan paham ghullah-nya (syi’ah yg ekstrem). Besar kemungkinan dari Syeikh Lemah Abang (Siti Jenar) inilah asal muasal timbulnya kaum abangan yang banyak berpaham bid’ah.

Juga Sunan Kalijaga menunjukkan kecenderungan mistik yg sangat besar, akibatnya kebanyakan penduduk Jawa lebih memperhatikan mistiknya ketimbang syari’atnya. Selain itu, ‘piwulang ingkang mboten ngeblak’ (cara penyampaian dakwah yang tidak tegas atau terang-terangan) tetapi dengan wayang, sekaten, kidung, dll. Cara mengubah struktur lama dari jawa-hindu-budha-animisme yang tidak revolusioner, melainkan reformis, bahkan revisioner, hal ini menimbulkan corak keislaman tersendiri. Yang mana setelah berkembang luas dalam masyarakat menjadi sukar sekali diatasi, sehingga terus hidup sebagai adat-istiadat yg salah kaprah.

Para wali telah tiada dan tidak tergantikan oleh tenaga dakwah sekaliber mereka. Akhirnya agenda dakwah yang belum digarap sempurna itu tinggal terbengkalai sebagai islam yg separuh-separuh dan kepalang tanggung. Belum ada tangan-tangan baru sekuat tangan walisongo, untuk menyempurnakan “Islam” yang masih abangan.

 

(sumber : Mengislamkan Tanah Jawa – Telaah Atas Metode Dakwah Walisongo, Widji Saksono, cet.III, sya’ban 1416H/1996M, penerbit Mizan)

note : artikel di atas telah dimuat dalam Labbaik, edisi : 023/th.02/Jumada Al Awwal-Jumada Al Tsani 1427H/2006M

Iklan

3 Responses to TASAWUF DIANTARA PENGANUT DAN PENGELAK

 1. aris berkata:

  Assalamu’aikum wr.wb
  gmn cara saya bisa menjadi distributor Labbaik, mengingar agent saya banyak permintaan dari langganan untuk menjadikan majalah tersebut.
  Terima kasih
  Wassalamu’alaikum wr. wb

 2. labbaik berkata:

  Assalamu’alaikum salam wr.wb.

  Terima kasih atas perhatiannya. Labbaik mohon maaf dengan sangat, karena hingga hari ini, dan insya Allah untuk masa-masa ke depan Labbaik tidak akan diperjual-belikan.
  Kalau ada pelanggan atau kawan atau saudara Antum yang suka dengan sajian Labbaik, silahkan saja dicetak dan diperbanyak sendiri di tempat Antum, semoga bermanfaat.

  Wassalamu ‘alaikum wr.wb.

 3. aceng irawan berkata:

  terima kasih atas pemberitauanya,, smoga bermanfaat bagi yg membaca

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: